Правото на платен отпуск за две и повече живи деца е уредено в чл. 168, ал. 1 от Кодекса на труда, който предвижда, че ако е уговорено в колективен трудов договор, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година.

Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае, и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение. Следователно правото на този отпуск може да възникне, ако в предприятието е сключен колективен трудов договор и Вие сте синдикален член или сте се присъединила към КТД. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама