Тълкуване на чл.325 ал.1 т. 6 от КТ

Печат
Четвъртък, 21 Февруари 2013 11:22

На основание чл. 325, т.6, КТ трудовият договор се прекратява, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме.

Съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

Когато една длъжност или работно място са включени в този списък, лицата, които заемат тази длъжност или изпълняват тази работа, трябва да освободят мястото, за да бъде преместен на нея трудоустроеният или бременната работничка или служителка.

При това прекратяване на трудовия договор следва да се има предвид и разпоредбата на §1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за трудоустрояването. Съгласно посочения текст, работник или служител, чиято длъжност впоследствие е била определена за трудоустрояване на бременна работничка или служителка или на работник или служител с намалена работоспособност, трудовото правоотношение се прекратява само когато не е възможно работникът или служителят, който я заема, да бъде преместен на друга работа. Преместването, разбира се, става само при условие, че лицето се съгласи. Ако то откаже да заеме предлаганата му работа, трудовото правоотношение се прекратява на основание чл.325, т.6, КТ.

Работодателите и длъжностните лица е необходимо да знаят, че предлаганата „друга” работа трябва да бъде подходяща за заемане от работника или служителя. Много погрешно се постъпва, когато се предлага каквато и да е работа, без да се взема предвид притежаваното от работника или служителя образование, квалификация и натрупан опит. Понякога работодателите не се съобразяват и със здравословното състояние на работника или служителя, който следва да заеме предлаганата му работа. С други думи, предлаганата работа трябва да е подходяща за работника или служителя и той да може да я изпълнява. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: