Въпрос : Имам допълнителен трудов договор на 3 часа дневно. На колко дни платен годишен отпуск имам право?

Отговор : В запитването сочите, че сте сключила основен трудов договор и договор за допълнителен труд - на 3-часов работен ден и правим предположение, че въпросът Ви касае определяне празмера на отпуска по договора за допълнителен труд, тъй като отделно от основното трудово правоотношение, лицата имат право на платен годишен отпуск и по договора за допълнителен труд. При определяне размера на този отпуск се взема под внимание времето зачетено за трудов стаж по допълнителното трудово правоотношение.

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Следователно, размерът на платения годишен отпуск при работа на непълно работно време е поставено в зависимост от времето, което се признава за трудов стаж. Когато се изчислява размера на платения годишен отпуск, работодателят следва да се съобрази със законовите правила за изчисляване на трудовия стаж. На основание чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Следователно, освен ако не е договорен по-голям размер с допълнителния Ви трудов договор, платения годишен отпуск по договора за допълнителен труд на 3-часов работен ден се зачита и изчислява пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. За да се изпълни основната функция на платения годишен отпуск - работникът или служителят да възстанови работната си сила, то препоръчително е двата отпуска (по основното трудово правоотношение и по договора за допълнителен труд) да се разрешават по едно и също време, в противен случай, ако е разрешен отпускът само по основното трудово правоотношение, работникът или служителят следва да се явявя на работа по договора за допълнителен труд и обратно./ МТСП въпроси

 

Реклама