Въпрос : Работник, назначен на безсрочен трудов договор, подава молба за промяна на длъжността. Може ли допълнителното споразумение сключено с този работник да е по чл119 във връзка с чл.70 от КТ. Ако работникът не се справя с новата си длъжност, може ли да бъде освободен по чл.71 ал.1

Отговор : Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.).

Предложението за промяна в условията на трудовия договор може да бъде отправено от всяка от страните. В КТ не е регламентирана формата на предложението от работника, но в практиката е възприето това да става с молба до работодателя.
В случай, че с допълнително споразумение работникът или служителят премине на друга длъжност, за която работодателят иска да провери качествата за нейното изпълнение, няма пречка да има клауза по чл. 70 за новата длъжност. От запитването става ясно, че с допълнително споразумение лицето е преминало на друга длъжност със срок за изпитване, като е променен и срокът на договора – от трудов договор за неопределено време, същият е преминал на срочен трудов договор – чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ. Предвид горното мнението ни е, че в случая няма пречка да се приложи чл. 71, ал.1 от КТ. / Въпроси МТСП

 

Реклама