Въпрос : Полагат ли се дните допълнителен отпуск по чл.156 ал.1 т.2 (за работа при ненормиран работен ден) от КТ на служителка, която е в майчинство?

Отговор : Разпоредбата на чл. 156, т. 2 от КТ установява правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден.
Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда (посл. изм., ДВ, бр. 48/ 2006 г.), работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден поради особения характер на работата.

Със своя заповед работодателят определя списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден /чл. 139а, ал. 2 от КТ/.
След определяне на длъжностите, на които се работи при условията на ненормиран работен ден, ако работниците и служителите на тези длъжности действително са работили при тези условия, те имат право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден в размер не по-малко от 5 работни дни, съгласно чл. 156, т. 2 от КТ.

В Кодекса на труда е възприет принципът за определяне на минималните размери на основния и допълнителния платен годишен отпуск, полагащ се на работниците и служителите за една календарна година.
Поради тази причина работничките и служителките, които са ползвали платен отпуск по чл. 164 от КТ за отглеждане на де дете до 2- годишни нямат право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ, тъй като не са работили реално при условията на ненормиран работен ден. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама