Въпрос : На освободен по чл.331 ал.2 от КТ с постоянни плащания основна заплата по трудов договор +% прослужени години трябва ли в обещетението да влизат и получените пари за добри резултати в работата, които са с характер на непостоянно плащане и не влизат в трудовия договор?

Отговор : Съгласно чл. 331, ал. 2 от КТ работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. От цитираната разпоредба е видно, че база за изчисляване на обезщетението е последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. При липсата на изрична разпоредба за начина на изчисляване на това обезщетение и ако страните не са уговорили друго, следва да се приеме, че това е брутното месечно трудово възнаграждение по чл. 228 от КТ.

Разпоредбата на чл. 228 от Кодекса на труда (КТ) регламентира, че брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по раздел ІІІ на глава Х от КТ е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда (т.е. и за обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ, ако не е уговорено друго) се включват:

1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор могат да се определят и допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период. Условията за получаване и размерите на допълнителните трудови възнаграждения се определят с договорите (колективния или индивидуалния) и вътрешните правила за работната заплата. Условията за получаване и размерите на допълнителните трудови възнаграждения могат да бъдат определени и само във вътрешните правила за работната заплата.
В запитването се посочва, че е получена сума "за добри резултати", т.е. вероятно става въпрос за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1. С оглед на това би могло да се приеме, че това е възнаграждение по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 2 от НСОРЗ - възнаграждение над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда, т.е. по наше мнение това възнаграждение се включва в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама