Въпрос : Как се доказва неизпълнение на възложена задача от пряк или главен ръководител? Как може работникът да се защити при евентуално издевателстване върху него и заплаха от уволненение? Може ли работодателя постоянно да ти променя длъжностната характеристика за тази цел?

Отговор : В Закона за защита от дискриминация е създаден специален раздел І от Глава ІІ на закона, която съдържа разпоредби за "Защита при упражняване правото на труд".

Съгласно чл. 17 в посочения раздел от закона работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.
На основание чл. 18 от същия закон, работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.При неизпълнение на задължението си по чл. 18 работодателят носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител (чл. 19).
Защита от дискриминация се осъществява чрез Комисията за защита от дискриминация или по съдебен ред.
Що се отнася до длъжностната характеристика следва да имате предвид, че работодателя има право да я изменя или допълва (актуализира) когато има промени в нормативните актове в трудовото законодателство или това се налага от структурни промени.
Ако считате, че работодателя нарушава трудовите Ви правата имате възможност да сигнализирате инспекцията по труда. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама