График отпуски 2013г.

ГРАФИК
за платения годишен отпуск на …………………………………………
през 2013 г.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Дни - пла- тен отпуск
І


0
ІІ


0
ІІІ


0
ІV


0
V

Ве-
лик -
ден


00
VІІ


0
VІІІ1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 115
ІХ
1 1 1 1

4
Х


0
ХІ

` 0
ХІІ

1
Ко- леда

1
Всичко: 20Под- пис:

- почи- вен ден
20 дни пола- гаем от- пуск за 2013 г.

- офи- ци- ал- ен праз- ник- не същ- ес- тву- ва- щи дни 

Реклама