Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания ако отговарят и на следните допълнителни условия:

1. да имат определена от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. да са работещи или учащи се;
3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.
Целевата помощ се отпуска въз основа на молба-декларация съгласно приложение № 10, подадена от правоимащото лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес, а за лицата под 18-годишна възраст - от техните законни представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Към молба-декларацията по ал. 3 се прилагат следните документи:
1. копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за извършено приспособяване;
2. копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
3. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството;
4. лична карта (за справка).

При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи. Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама