Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (в сила до 30 юни 2007 година) предвиждаше, че за продължителна работа на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основното трудово възнаграждение, определено с индивидуалния трудов договор. За продължителна работа се зачита времето, което се признава за трудов стаж по Кодекса на труда, вкл. и времето за отглеждане на дете до 3 години.

С влизане в сила от 1 юли 2007г на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при зачитане правото на допълнителни възнаграждения или т. нар. "класове" се постави задължителното изискване трудовият стаж да е обвързан с професионалния опит на работника или служителя. Съгласно чл. 12, ал. 2 НСОРЗ, за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т. ч. на различни работни места и длъжности.

В разпоредбата § 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ се установява изискването за запазване на достигнатия към 1 юли 2007 г. индивидуален процент и размер на допълнителното възнаграждение за продължителна работа и след тази дата, ако определеното въз основа на НСОРЗ индивидуално допълнително възнаграждение е с по-неблагоприятен размер. Тази защитна норма се прилага само за заварените към горната дата работници и служители в предприятието и действа докато се намират в трудово правоотношение със същия работодател. При постъпване на работа при друг работодател след 1 юли 2007 г., той определя самостоятелно размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работника или служителя в зависимост от условията, съгласно колективен трудов договор на браншово равнище или вътрешните правила за работната заплата в предприятието, съгласно чл. 12, ал. 4 и 5 НСОРЗ.

Поради това, до 30 юни 2007 г. времето, през което без трудово правоотношение като майка сте полагала грижи за отглеждане на детето си до навършване на 3-годишната му възраст, Ви се признава за трудов стаж и при определяне размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит този период се взема предвид от работодателя, ако след 1 юли 2007г. сте продължила да работите при същия работодател.

Ако след 1 юли 2007г. сте постъпила на работа при друг работодател това време не може да бъде взето предвид при определянето на размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като не е придобито по трудово правоотношение.
Следва да имате предвид, че в случай, че този период не Ви е зачетен през 2003-2004г. на основание НДДТВ, той не може да бъде зачетен със задна дата и на основание на отменен нормативен акт. Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама