ИНСТРУКЦИЯ ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "УПРАВИТЕЛ И НАЧАЛНИК СКЛАД"

1. Периодично запознаване със съдържанието на ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА във фирмата.
2. Периодично запознаване с ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
3. Да следи за спазването на трудовата дисциплина във фирмата.
4. Да следи за спазването на ИНСТРУКЦИЯТА ЗА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ.
5. Да информира прекия си началник и компетентните органи при възникнали аварии.

6. Да следи за спазване на работното време и регламентираните почивки съгласно общите изисквания за риск на работното място.
7. Да следи за правилното боравене с машините, транспортните средства и електронните дисплеи.
8. Да присъства и контролира техническата изправност на МПС ежедневно и следи за периодичните прегледи в оторизираните сервизи. При възникване на нарушения да информира своевременно ръководството на фирмата.
9. Да следи за изправността на ел.исталацията и нормалната осветеност на работните помещения съгласно предписанията на службата по трудова медицина за оценка на риска на работното място.
10. Да следи за поддържането на необходимата хигиена в санитарно битовите помещения.

Президент:....................

 

Реклама