Въпрос : Работник постъпва на работа в предприятието ни на 14.05.2012 г., какъв е полагащия му се платен годишен отпуск до края на годината.Работниците ни ползват 20 работни дни платен годишен отпуск за календарна година. На какъв принцип направихте изчислението?

Отговор : Съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, когато работник и служител с придобито право на отпуск премине на работа в друго предприятие, за календарната година на постъпването той ползува платен годишен отпуск пропорционално на прослужените месеци в това предприятие. Когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължи обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време. До края на същата календарна година работникът и служителят няма право да ползва платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер - ал. 2 на чл. 33 от наредбата.С оглед на горното, ако при предишния работодател не сте ползвала отпуск в пълен размер, при новия работодател имате право на основен платен годишен отпуск пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама