Следва ли почивката да е част от работното време съгласно чл.151 ал.3 от КТ

Печат
Сряда, 06 Юни 2012 13:45

Въпрос : Следва ли почивката да е част от работното време съгласно чл.151 ал.3 от КТ когато се работи на 2 смени от 6 до 14 и от 14 до 22 ч. при 5 дневна работна седмица при положение, че няма условия по чл.12 от ЗЗБУТ. Ако е част от работното време следва ли да се определи в Правилника на ВТР.

Отговор : Разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските предвижда, че в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.
В чл. 151, ал. 1 от КТ е предвидено, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Според ал. 2 почивките не се включват в работното време. Съгласно ал. 3 на чл. 151 от КТ в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. "Непрекъсваем процес на работа" е налице в производства, които изискват непрекъснато осъществяване на дейността във времето и чието прекъсване е невъзможно поради самото им естество. Предвид изложеното в запитването считаме, че почивката не може да бъде включена в работното време. / Въпроси и отговори от МТСП

Подобни статии: