Въпрос : При прекратяване на трудовия ми договор установих, че има разлика в трудовия стаж по трудовата книжка и % за трудов стаж и профофесионален опит по ведомост, където е по-малко. Имам ли право на преизчисляване и за какъв период назад във времето?

Отговор : Допълнителното трудово възнаграждение по чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се изплаща от месеца, следващ месеца, в който работникът или служителят е представил съответния документ на работодателя.

При постъпването си на работа лицето е длъжно да представи всички документи, които установяват времето, което се зачита за продължителна работа по реда на посочената наредба. При представяне на необходимите документи за доказване на периода от време, който се зачита за продължителна работа, допълнителното трудово възнаграждение се начислява за месеца, следващ месеца, в който са представени документите. Когато т. нар. клас не е изплащан по вина на длъжностното лице, същият е дължим от момента на представяне на съответните документи.
Съгласно чл. 66, т. 7 от КТ, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Всяка промяна в условията на трудовия договор се извършва с допълнително споразумение, подписано от двете страни – работник или служител и работодател по реда на чл. 119 от КТ. От запитването е видно, че трудовият Ви договор е прекратен, поради което същото не може да бъде подписано от Вас. Спорът можете да отнесете за решаване от съответния съд в 3-годишен давностен срок. / Въпроси и отговори от МТСП

Подобни статии:
 

Реклама