За прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие по чл. 325, т. 1КТ е необходимо да бъде постигнато взаимно, писмено изразено съгласие. Всяка от страните има право да направи предложение за прекратяване по взаимно съгласие и другата страна следва да вземе отношение по него и да уведоми страната, направила предложението в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

Няма пречка по време на ползване на отпуск по чл. 163 или чл. 164 от КТ работничката или служителката да депозира молба до работодателя за прекратяване на трудовия договор на посоченото основание.
Съгласно чл. 325, т. 12 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител. При прекратяване на посоченото основание не е предвидена закрила по чл. 333 от КТ. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама