Въпрос : Във фирмата предстои намаление на работното време съгл. чл.138а (1)КТ на част от длъжностите, сред служителите в тези длъжности има служителка с намалена работоспособност 80%. Има ли защита при промяната на работното и време?

Отговор : В Кодекса на труда е предвидена възможност при спазване на определени условия работодателят да може едностранно да въвежда непълно работно време, т.е. без да е необходимо да изисква съгласието на работниците/служителите. Съгласно чл. 138а, ал. 1 КТ при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Според изричния текст на закона установяването на непълно работно време е приложимо за цялото предприятие и за отделно негово звено, т.е. променя се продължителността на работното време на всички или на определена част от работниците и служителите. Процедурата, която следва да спази работодателя, е подробно регламентирана в чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Установяването на непълното работно време се извършва с писмена заповед на работодателя, издадена не по-късно от 10 работни преди датата на преминаването към непълно работно време. В разпоредбата на чл. 9 са посочени и реквизитите на заповедта. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време, продължителността на работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ При установяване на непълно работно време по реда на чл. 138а от КТ не се подписва допълнително споразумение към трудовия договор. В КТ не е предвидена закрила на работниците или служителите при установяване на непълно работно време по реда на чл. 138а от КТ. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама