Въпрос : Служителка е работила до Х.2006г. в Работническа болница, след което тя е преобразувана в МБАЛ като медецинска сестра, същия месец постъпва при нас /община/ на работа пак като мед.сестра .Целият и трудов стаж е като мед.сестра. Колко брутни заплати ще и се изплатят /2 или 6/. ПМС 31/11.02.94г.

Отговор : В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Поради това, че последните 10 години от трудовия си стаж служителката не е работила при "същия работодател", мнението ни е, че при прекратяване на трудовия договор, след като е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати.

Съгласно чл.1, ал.2 от ПМС № 31 от 1994г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни заплати се определя и на медицинските кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването. Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването.

Тъй като, както е видно от данните в запитването служителката не отговаря на изискванията на разпоредбата - последните десет години от трудовия си стаж да е работила като медицински кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на здравеопазването, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 1994г. Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама