Въпрос : Ако остатъкът от платен отпуск за 2011 г. в рамките на 10 дни не е прехвърлен със заповед в следващата година, губи ли се? Има ли начин да се запази? Дължи ли се обезщетение върху тези 10 дни остатък, ако служителят напуска през 2012 г.? От кои години отпуските изтичат по давност?

Отговор : Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г. може да се ползва до 31 декември 2012 г. (§ 3ж от преходните разпоредби на Кодекса на труда).

Неползваният платен годишен отпуск до 1.01.2010 г., т.н ""стари отпуски"", могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение и правото на ползването им не се погасява по давност. За 2011 година се прилага общото правило на погасителната давност по реда на чл. 176а от Кодекса на труда. Съгласно чл. 176а, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Следователно, независимо дали неизползвания размер на платения годишен отпуск за 2011 година попада в разпоредбата на алинея първа или втора на чл. 176а, работника или служителя има право да го ползва след разрешение на работодателя. В случай, че бъде прекратен трудовия договор през 2012 година, ще възникне право на обезщетение по реда на чл. 224, ал. 1 от КТ за пълния размер на неизползваната част от платения годишен отпуск (основен и допълнителен) за годините, правото на който не е погасен по давност. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама