Въпрос: Връщам се от майчинство на работа. Предлагат ми нов договор с намалена заплата и 2 месеца изпитателен срок (работя във фирмата от 2009г), а същевременно на колегите са увеличили двойно заплатите.

Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните.

Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.).
В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици.

Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете или лицето, което ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда или за отглеждане на дете (баща, баба или дядо на детето),се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга равностойна на нея и да се възползва от всяко подобряване на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от дискриминация след завръщане от отпуск в случаите по чл. 13, ал. 3, при наличие на индексиране на заплатите на работниците и служителите, трудовото възнаграждение на лицето, ползвало отпуска, се индексира със съответния на останалите работници и служители процент. Съгласно чл. 40 от Закона за защита от дискриминация Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането, като тя има правомощията да се произнася по постъпили до нея жалби или сигнали. С оглед на горното, следва да се обърнете към Комисията за защита от дискриминация.
За нарушаване на трудовото законодателство, можете да сигнализирате и съответната инспекция по труда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама