Работа на открито и прекратяване на работа при ниски температури и вятър. Нормативна база

Печат
Неделя, 26 Февруари 2012 16:32

Съгласно чл. 72 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.), за работните места на открито, работодателите са длъжни да предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия. За работещите на открито при много ниски и високи температури (среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С) се осигурява:

- специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ и дъжд (термични облекла, обувки, боти, ръкавици), съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
- топла храна и напитки при ниски температури;
- разхладителни и ободряващи напитки при високи температури.
За някои видове работи на открито, в съответствие с оценката на риска, не се изключва и временното им преустановяване.
На основание чл. 16, т. 7 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.), работодателят е длъжен да предприеме допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия. Съгласно чл. 50, ал.1 на Наредба № 2 извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.). / Въпроси и отговори МТСП