Въпрос: Може ли да се ползват стари отпуски - за 2009г. , ако не са включени в график за ползване през 2012г

Отговор: Отпуските до 01.01.2010 г., т.н. "стари отпуски", могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение. Правото на ползването им не се погасява по давност.

Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Няма пречка платените годишни отпуски преди 2010 г.да се ползват и без да бъдат включени в графика за 2012 г. При прекратяване на трудовото правоотношение, ако останат неизползвани дни от "стари отпуски" - се обезщетяват парично съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама