Въпрос : Изисквали се правоспособност за работа с кари и свидетелство за работа с кари на лица, работещи с ръчно водим електрокар /без седящ водач/ с товароподемност 1250 кг?

Отговор : Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ, бр. 112 от 2004 г.), за управление на кари се допускат само правоспособни лица, които са придобили правоспособност за работа с кари, притежават свидетелство за работа с кари и са оправомощени с писмена заповед на работодателя.

Наредбата се отнася за електрокари и мотокари с общо предназначение, включително за различните групи ръчноводими кари с придружаващ водач.
Условията и редът за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията са уредени в Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама