Въпрос : Има ли право работодател да възлага със заповед на служител със 74% нетрудоспособност да изпълнява освен своята и работата на отсъстващ служител /два месеца/ ако служителят не дава съгласие за това. Ако работодателят промени длъжностната характеристика, но служителят не е я приел това основание ли е възлагане на допълнителна работа в рамките на 8 часа.

Отговор : Съгласно чл. 259, ал. 1 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. Заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника/служителя, изразено в писмена форма. Липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването - чл. 259, ал.3 КТ.

Както е видно от разпоредбата, заместването се извършва със съгласие на работника или служителя, изразено писмено.
Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. КТ не съдържа легално определение на понятието "длъжностна характеристика", но с нея следва да са регламентирани правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовият договор. В нея обикновено се посочват кода по НКПД, образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъжността и осъществяваните връзки и взаимодействия с други длъжности при работодателя.. Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за съответната длъжност. Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да утвърди промени в длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други, стига обаче "новата" длъжностна характеристика да съответства на характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която е сключен трудовият договор. Ако служителят счита, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът.
Ако служителят счита, че работодателят нарушава трудовото законодателство, може да сигнализира съответната инспекция по труда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама