Въпрос : След изтичане на двете години по майчинство лице ползва и неплатен годишен отпуск за гледане на дете до три години в размер на 6 месеца. Какъв е размера на полагаемия му се платен годишен отпуск за годината - целият отпуск или пропорционално изчислен за действително отработеното време?

Отговор : Съгласно чл. 167а, ал. 1 и 8 от Кодекса на труда, след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж. следователно, за времето на ползване на отпуска по чл. 167а от Кодекса на труда се прилагат общите правила за изчисляване на платен годишен отпуск по реда на чл. 23 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в тези тези случаи размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя (от началото на годината до момента в който платения годишен отпуск е поискан). / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама