Въпрос : Имам трудов стаж като монтьор 16г. и 8м. и като шофьор 9г. и 3м. или общо 25г. и 11м. Във фиша който получавам към същата дата пише, че трудовия стаж е 20г. и ДТВ за ТСПО е 12.6%.

Отговор : Съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионален опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното трудово възнаграждение, работодателя следва да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, професията е комплекс от знания, умения и професионален опит, придобити в резултат на обучение или полагане на труд, чрез прилагане на който (комплекс) се удовлетворяват изискванията за заемане на конкретно работно място. Индивидуализиране на професията спрямо функционалните изисквания за конкретна длъжност се поставя в зависимост от характера на работата (за тази длъжност). Тази зависимост е конкретна и индивидуална за всяко предприятие. Сходни ще бъдат онези професии, за които придобитите знания, умения и професионален опит на лицата им дават възможност да изпълняват възложената работа на конкретно работно място или на конкретна длъжност. Условията, при които се зачита сходството на професията съобразно характера на работата спрямо определена длъжност се определят с колективен трудов договор или с вътрешни правила за работната заплата в предприятието. В този смисъл е и чл.12 ал. 4 и 5 от НСОРЗ. Поради това работодателят следва да прецени на коя от заеманите преди това длъжности е придобит необходимия трудов стаж и професионален опит за определяне допълнителното трудово възнаграждение. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама