Въпрос : Ползвам неплатен отпуск по здравословни причини от 01.11.201г. до 01.03.2012год. От 01.02.2012 г. подадох молба за прекъсване ползването на неплатения отпуск и молба за прекратяване на трудовия договор. От личен състав ми отговориха, че тъй като съм била в неплатен отпуск не ми се полага обезщетение за не ползван полагаем се платен отпуск.

Отговор : В случай, че сте ползвала неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, съгласно разпоредбата му, работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

В чл. 160, ал. 3 от КТ е предвидено, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни – само ако това е предвидено в КТ, в друг закон или в акт на Министерския съвет. Както е видно, за всяка календарна година 30 работни дни неплатен отпуск се признават за трудов стаж.
Размерът на платения годишен отпуск на който има право работникът или служителят се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
При прекратяване на трудовия договор имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което Ви се признава за трудов стаж.
Трудово - правен спор във връзка с изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред - чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама