Въпрос : Въпросите са за хората работещи по граждански договор.
1. Имат ли право на специално работно облекло, при условие, че работят в среда която го изисква?
2. Имат ли право на безплатна храна на основание Наредба 11?

Отговор : Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.
В тази връзка считаме, че за работодателя е налице задължението да спази изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и да осигури на работещите съответно специално работно облекло и безплатна храна и/или добавки към нея, независимо от вида на договора, по който те работят. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама