Въпрос : Има ли право педагогическият и административен персонал на облекло, което да бъде закупено от лицето, а фактурата да се издаде на името и с Булстата на училището?

Отговор : Съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 2011г.), работно облекло се осигурява, с оглед да се запази личното облекло на работниците и служителите (чл. 3 от наредбата), а униформено облекло се предоставя, когато при изпълнение на задълженията, се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 4.).
Работодателят следва да осигури работно и/или униформено облекло на тези работници и служителите, които отговарят на посочените условия в чл. 3 и чл. 4, при спазване на реда по чл. 6 от наредбата. Работното/униформеното облекло се предоставя на работещите в готов вид в деня на постъпването им на работа, като не се допуска заменянето на облеклото с пари (чл. 8, ал. 2 и ал. 4). / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама