Въпрос : Има ли право работодателя да обединява работници с основна функция експлоатация и поддръжка от две звена с различни дейности например звено хидравлика и пневматика и звено смазочни системи в едно ново звено и да обедини длъжностите на съответните им ръководители в една длъжност която няма как да съществува в НКПД 2011.

Отговор : Съгласно т. 17 от Методологичните бележки към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети:
1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.
2. Приоритет имат длъжностите, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.
3. При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама