Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателя да предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна заетост или на техните представители, необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Такава информация се предоставя и на работещите от други предприятия, които извършват работа на територията на съответното предприятие (чл. 19 от ЗЗБУТ). Съгласно чл. 29, т.2 от ЗЗБУТ, резултатите от оценката на професионалния риск се обсъждат в комитетите и групите по условия на труд.
Работодателят може да използва различни организационни форми и средства за изпълнение на посоченото задължение, в зависимост от правилата за вътрешния трудов ред, от структурата, числеността и големината на предприятието, например: инструктажи, обучения, оперативки, табла, листовки, брошури, чрез комитета/групата по условия на труд и други форми, по целесъобразност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама