Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда /КТ/ трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 КТ предвижда, че работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. Съгласно ал. 3 на чл. 118 КТ работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. Член 119 КТ регламентира, че трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Видно е, че без писменото съгласие на двете страни по трудовия договор трудовото правоотношение не може да се променя. Без съгласието на работника или служителя работодателят може едностранно само да увеличава трудовото възнаграждение. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама