Въпрос : Назначена съм на основен договор по чл.114 КТ във връзка с член 67 и това правоотношение е отразено в книжката ми. Искам успоредно с това да започна работа по второ трудово правоотношение, което е срочно за 4 месеца, по 8 часа на ден. Счетоводителката иска да ме назначи по чл. 68. Кой договор е основен и кой - допълнителен?

Отговор : Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго.

Следва да имате предвид, че на основание чл. 68, ал. 4 от КТ, по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В случай, че в посочения казус са налице изискванията на посочените по-горе радпоредби, то няма пречка да сключите договор за допълнителен труд по реда на чл. 110 или 111 от КТ на 8-часов работен ден. Съгласно §1, т. 12 от ДР на Кодекса на труда, ""Основно трудово правоотношение"" е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама