Въпрос : Какви са условията за кандидатстване за личен асистент . Майка ми е 1 група с чужда помощ. Не може да се обслужва сама, не може да се храни сама и да си взема лекарствата.

Отговор : Дейността "Личен асистент" цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

За да кандидатствате за "Личен асистент" по Национална програма "Личен асистент" е необходимо:

Да сте безработно лице, подпомагано по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или да отговаряте на условията за отпускането на този вид помощ и полагащо постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица.
Безработните лица могат да бъдат включвани в дейността "Личен асистент" и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:
- да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на ППЗСП;
- да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане;
− да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи;
− да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама