Въпрос : В какъв размер следва да се изплатят парите за дневни при командироване на служител с нощувка, като в поканата за семинара е отразено, че в нощувката е включена и безплатна закуска. Следва ли в този случай да се изплатят 2/3 от полагащите му се дневни пари.

Отговор : Разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Наредбата за командировките в страната (НКС) предвижда, че на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.

Съгласно чл. 23 от наредбата не се заплащат дневни пари при ползуване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство.
Видно от посочените разпоредби дневните пари са предназначени главно за храна през деня, но не са диференцирани за закуска, обяд и вечеря. Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 24, ал.2 от НКС, съгласно която на заболелия по време на командировка, който е постъпил за лечение в болнично заведение, дневни пари не се заплащат.
С оглед на горните разпоредби считаме, че няма пречка, когато се осигурява частично безплатна храна на командирования, дневните пари определени с чл. 19 НКС да се намаляват с разхода за осигурената безплатна храна.
Следва да имате предвид че, съгласно разпоредбите в раздел ІV "Отчетност и контрол" командироващият е този, който одобрява разходите за командировка, при което той може да одобри или не размера на дневните пари по чл. 19 от НКС.
За времето на командировка, лицето получава командировъчни пари, които по смисъла на чл. 215 от Кодекса на труда са обезщетение, за неудобствата, които се създават за лицето. Работниците и служителите, които считат, че неправилно или незаконосъобразно са им изплатени командировъчни пари, могат да потърсят разликата по съдебен ред в 3-годишен давностен срок, считано от датата, когато е трябвало да се извърши плащането по съответния ред. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама