Въпрос : Работя на трудов договор с половинчасова обедна почивка, която не разрешават да ползвам извън офиса.

Отговор : Съгласно чл. 151, ал. 1 - 2 от Кодекса на труда, работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

Почивките не се включват в работното време. Съгласно чл. 4а. от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, когато е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието. Видно от нормативната уредба, работодателят е задължен с Правилника за вътрешния трудов ред (в писмен вид) да регулира всички елементи, включени в работното време, включително и времето на задължително присъствие в предприятието. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама