Въпрос : Работник назначен по чл.114 трябва да премине на договор по чл.67. Трябва ли да се подава уведомление в НАП или само с допълнително споразумение

Отговор : Съгласно чл. 114 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Спецификата на този вид трудов договор се състои в полагането на труд не през всички, а само през определени дни от месеца, при конкретно уговорена между страните продължителност и разпределение на работното време.

Тъй като по трудов договор по чл. 114 от КТ се работи през определени дни от месеца, то трудовият стаж ще бъде по-малко, отколкото трудов стаж по основен трудов договор при пълна продължителност на работното време. Ако трудовият договор по чл. 114 от КТ е единствен, удостоверяването на зачетения трудов стаж се извършва в трудовата книжка при прекратяване на договора, а в противен случай – се издава УП-3.
От запитването може да предположи, че под "преминаване на договор по чл. 67" имате предвид работникът да продължи да работи по трудов договор за неопределено време.
Поради спецификата на трудовия договор по чл. 114 от КТ с оглед изчисляване и вписване на трудовия стаж, мнението ни е, че следва да се прекрати трудовия договор по чл. 114 и да се сключи нов трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В този случай по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в 7-дневен срок от прекратяване на трудовия договор по чл. 114 от КТ следва да се подаде уведомление за прекратяването му, а в 3-дневен срок от сключване на трудовия договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ следва да се подаде уведомление за сключения договор. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама