Въпрос : Коректно ли е фирма да въведе работно време от вторник до събота, не говорим за сумарно отчитане.

Отговор : Нормалната продължителност на работното време е уредена в чл. 136 от Кодекса на труда, съгласно който работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Съгласно чл. 153, ал. 1 от Кодекса на труда при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя.

В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.
Тази разпоредба установява правото на непрекъсната седмична 48-часова почивка в размер на два последователни дни. Регламентирано е, че единият от тези дни е по начало в неделя, но това е предвидена в закона възможност и най-често срещана с оглед на организацията на работа на повечето работодатели.
Възможна е обаче и такава организация на работното време, при която се полага труд и в събота и/или неделя. В този случай е възможно почивката да се ползва и в други два дни от седмицата, но задължително следва да се спазва изискването те да са последователни и продължителността да е най-малко 48 часа без прекъсване.
Организацията на труда се установява в Правилника за вътрешния трудов ред, който се издава от работодателя (чл. 181 от Кодекса на труда). С Правилника се конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и се урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама