Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави цитираните по-горе документи (чл. 63, ал. 2 КТ). Съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок.

В Наредба № 5 от 2002 г. – чл. 4, ал. 3 е предвидено, че работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
От горното е видно, че работодателят е длъжен да предостави (връчи срещу подпис) на работника или служителя копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП, преди постъпването му на работа, т. е. такова задължение на работодателя е предвидено при сключване на трудовия договор, но не и при неговото изменение и прекратяване. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама