Въпрос : По кой член от КТ се сключва договор с професионален приемен родител? На какъв работен ден е той? Каква му е междудневната и седмична почивка?

Отговор : Сключването на трудов договор е уредено в глава пет, раздел едно от КТ. Да се защитят трудовите и осигурителни права на професионалните приемни родители на практика означава да се гарантира, че професионалните приемни семейства се ползват от всички права и привилегии, съгласно българското трудово законодателство (правото на осигурителен стаж, отпуск, ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност и др.)

В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (чл.57г) е регламентирано ползването на платен годишен отпуск по реда на чл.155, ал. 4 от КТ и правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден по реда на чл.156, ал.1, т.2.Освен това в &1т. 12 от КТот Допълнителните разпоредби "Основно трудово правоотношение" е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама