Въпрос : Издадена е заповед за разпростиране на ОКТД. В дружеството с код 08 няма синдикална организация не е член на БМГК. Следва ли да прилагаме договореностите по ОКТД и от кога важат. Основно са засегнати някои РЗ и допълнително заплащането за трудов стаж и професионален опит

Отговор : Съгласно чл. 51б , ал.4 от Кодекса на труда (КТ) когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.

Следователно"разпростиране" действието на колективен трудов договор означава, че той има действие спрямо всички предприятия от отрасъла или бранша, независимо дали в тях има синдикални организации или не, дали работодателя членува в работодателска организации или не, както и дали има условия за сключване на КТД на ниво предприятие. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама