Въпрос : След като има изготвени график за ползване на платен годишен отпуск, но по стечение на обстоятелствато този отпуск не е ползван от работника в предвиденото в графика време, трябва ли да се коригира този график отново?

Отговор : Съгласно чл. 173, ал. 7, т. 3 от КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му.

В чл. 37г, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в случаите по чл. 173, ал. 7 и чл. 176, ал. 1 и 2 КТ работодателят предоставя или отлага ползването на платения годишен отпуск в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя.
Според чл. 37в от наредбата при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама