Въпрос : Работник назначен на непълно работно време - 2 ч. или 4 ч. и работа на смени, може ли да работи на смяна от 8 или 12 ч.?

Отговор : Разпоредбата, която регламентира работата на смени е чл. 141 от Кодекса на труда. Когато характерът на производствения процес налага, работата на предприятието да се организира на две или повече смени.

Редуването на смените се определя в правилника за вътрешния трудов ред. Именно в този правилник, какъвто е длъжен да има всеки работодател, трябва да се установи продължителността и разпределението на работните смени, както и принципите, въз основа на които се изготвят личните графици на работното време на отделните работници и служители, на какъв период става редуването на смените, в каква последователност и т.н. В чл. 141, ал. 6 е установено, че при производства с непрекъсваем процес на работа работникът или служителят не може да преустановява работата си до идването на сменящия го работник или служител без разрешение на непосредствения ръководител. В тези случаи непосредственият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама