Въпрос : Нарушение ли е, ако работникът не спази утвърдения график за ползване на платения годишен отпуск.

Отговор : Начинът на ползване на платения годишен отпуск е уреден в чл. 172 от Кодекса на труда /КТ/, съгласно който платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага.

Според чл. 173, ал. 8 от КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика.
Ако под "работникът не спази утвърдения график" имате предвид, че той не е поискал да ползва отпуск в съответствие с утвърдения график, то се прилага чл. 173, ал. 7, т. 3 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба, в случай че до определената в графика начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал ползването му, работодателят има право да му предостави отпуска и без негово писмено искане или съгласие. Поради това, ако не бъде подадено писмено искане за ползване на отпуск в съответствие с графика, работодателят ще има право да го предостави по график и без писмено искане или съгласие на работника или служителя. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама