Въпрос : Работата ми се влоши много и искам да напусна възможно най бързо. Нарушени са ми доста права
- Чл. 136. (1) (Глава седма РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ) от КТ
- Чл. 153. (1) (Глава седма РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ) от КТ
- Чл. 156 (1) (Глава осма ОТПУСКИ) от КТ
- Чл. 262. (1) (Глава дванадесета ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ) от КТ
- Чл. 272. (1) (Глава дванадесета ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ) от КТ
- Чл. 143. (1) (Глава седма РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ) от КТ
- Чл. 148 (Глава седма РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ) от КТ

Мога ли при нарушение от работодателя мога да напусна без предизвестие от 30 дни

Отговор : В чл. 325, т. 1 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.
В случай, че работодателят Ви не е съгласен с прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание, имате възможност да прекратите трудовият си договор с предизвестие до работодателя.
Съгласно чл. 326, ал.1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора - ал.2 на чл.326 от КТ
Възможността за прекратяване на трудовия договор едностранно от работника или служителя с предизвестие е субективно негово право и от неговата воля зависи дали да го упражни или не.Работодателят не може да се противопостави на това право на лицето, нито може да изрази съгласие или несъгласие трудовият договор да бъде прекратен при отправено предизвестие.
В чл.335, ал.2, т 1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане на срока на предизвестието.
Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието – чл. 220, ал. 1 от КТ.
В случай, че работодателят Ви забавя изплащането на трудовото възнаграждение, в чл.327, т.2 от Кодекса на труда е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение.
Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно с лихва, равна на основния лихвен процент за съответния период- ал.2 на чл.245 от КТ.
За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл.327, т.2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него.В случай, че работодателят изплаща ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, каквато възможност е предвидена в чл.245 от КТ, а забавя плащането на разликата до пълния размер, не е налице основанието на чл.327, т.2 от КТ, поради което лицето не може да прекрати трудовия си договор на посоченото основание. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама