Въпрос : Подадох предизвестие за прекратяване на трудовият ми договор по чл.326. Може ли работодателят ми да ме освободи преди да изтече 30 дневния срок на предизвестието? Имам ли право на някакво обезщетение за неспазване на 30 дневния срок от страна на работодателя по чл.220

Отговор : Съгласно чл. 220, ал. 2 от КТ страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
Следователно, работодателят, когото сте предизвестили за прекратяване на трудовия Ви договор, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестие. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама