Когато работник или служител работи по трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, той има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, признато за трудов стаж, независимо дали трудовият договор е основен или договор за допълнителен труд. Когато трудовия договор е сключен при пълен работен ден, то работникът или служителят има право на платен годишен отпуск в пълен размер.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, работникът или служителят, който работи през част от законоустановеното работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Съгласно горните разпоредби трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. На базата на така признатия трудов стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск и за работещите на 4 - часов работен ден. Когато работник или служител работи по договор за допълнителен труд, с уговорено работно време по-малко от 4 часа, той има право на платен годишен отпуск по този договор, изчислен пропорционално. Времето, което се признава за трудов стаж по този договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама