Ако имате три или повече години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, при прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Кодекса на труда имате право на обезщетение в размера, определен по реда на чл. 54б, ал. 1 от КСО, съгласно който дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. При трудов стаж над 20 години (осигурена за риска безработица), обезщетението се получава за срок от 11 месеца. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама