Обучение за удължаване срока на квалификационната група по електробезопасност

Печат
Петък, 25 Март 2011 17:20

Въпрос : През какъв период се провежда обучение за удължаване срока на квалификационната група по електробезопасност на лицето, определено за енергетик в строителна фирма?

Отговор : Изисквания за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност са регламентирани в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 21 от 2005 г.).

Съгласно чл. 21, т.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, изпит за квалификационна група се полага периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителския персонал и от две години - за ръководния персонал.
Съгласно чл. 27, т.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, изпит за квалификационна група се полага периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от две години за изпълнителския персонал и от три години - за ръководния персонал.
Конкретните въпроси, отнасящи се до обученията за придобиване на квалификационна група по електробезопасност, са от компетенциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. / Въпроси и отговори МТСП