Въпрос : При разрешено ползване от работодателя за ползване на платен годишен отпуск по време на ползване на отпуск по ал.3 на чл.164 от Кодекса на труда спира ли се изплащането на възнаграждението по чл.164.

Отговор : Съгласно чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, отпускът по ал. 1 (за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. Когато майката излезе в платен годишен отпуск трудовото законодателство не предвижда прекратяване ползването на разрешения на лицата отпуска по чл. 164, ал. 3. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 46, ал. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която ползуването на отпуска по чл. 164, ал. 3 КТ не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползува друг вид отпуск. Съгласно чл. 53, ал. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, на лицето, което вместо майката ползва отпуска (по чл. 164, ал. 3) се изплаща месечно парично обезщетение. Изплащането на това обезщетение не се спира по времето, през което майката ползва платен годишен отпуск. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама