Въпрос : Пенсионер по болест през април навършва 60 години а ТЕЛК е до декември. Трябва ли да се подават документи за пенсия или автоматично остава инвалидната пенсия?

Отговор : Осигурителното законодателство не поставя в зависимост упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст от отпуснатата инвалидна пенсия. Ето защо, когато сте придобила правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и желаете да упражните това свое право следва да подадете документи за пенсиониране по предвидения в закона ред в ТП на НОИ. Съгласно чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст - от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им. Ползваме случая да Ви информираме, че на основание чл. 101, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, не могат да се получават едновременно лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама